Pithaya rossa

Pithaya rossa

Descrizione

2/3 kg

Vietnam/Thailandia